Hikaru Kiyoko

Description:
Bio:

Hikaru Kenshiro‘s Wife
Hikaru Yuki, Hikaru Yoshi & Hikaru Kyosuke’s Mother
Hikaru Masashi’s younger sister

Died when Yuki was 8 years old.

Hikaru Kiyoko

Between honor and a hard place doktor_fritz Soulbringer